เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปจ0019/ว4472 ลว. 26 พฤศจิกายน 64 เรื่อง การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ