ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง