Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือที่ปจ 0019/ว 8379 ลว 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 3-4)

(08/08/2565)