คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ ปจ 0019/ ว 939 ลว 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565

(25/05/2565)

หนังสือ ที่ ปจ 0019/ 5299 ลว 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)

(25/05/2565)