รายงานการประชุม ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการประชุม ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2564 /

15:44 น. /

ดาวน์โหลด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

27 พฤศจิกายน 2563 /

11:18 น. /

ดาวน์โหลด