ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือที่ ปจ 0019/ว 1356 ลว 19 กันยายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

(19/09/2565)

หนังสือที่ ปจ 0019/ว 10097 ลว 15 กันยายน 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรี (คจพ.จ)

(19/09/2565)

หนังสือที่ ปจ 0019/ว 10098 ลว 15 กันยายน 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรี (คจพ.จ)

(19/09/2565)