ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาณ์และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานงานขับรถยนต์ราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(24/01/2566)