ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือที่ ปจ 0019/ว10493 ลว 23 กันยายน 2565 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(30/09/2565)