ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ข่าว-2-pdf.io-4-370x277.jpg

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 1.2 บูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ

ข่าว-1-pdf.io-4-1-370x277.jpg

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม1.1 จัดทำแผนครัวเรือน และขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน