พิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการประชุมสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน ร้านอาหาร) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับภาคีเครือข่ายการพัฒนา(สาธารณสุขจังหวัด , เกษตรและสหกรณ์จังหวัด , พัฒนาการจังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

26 พฤษภาคม 2563 /

18:34 น.