✨✨”พช.ปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)”

🔎🔎วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ อำเภอละ 1 คน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

📍 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

📖โดยมีเนื้อหาการอบรม ที่สำคัญดังนี้

👉🏻 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
👉🏻 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
👉🏻 3.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
👉🏻 4.การสั่งซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
👉🏻 5.อภิปรายข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)