✨✨”พช.ปราจีนบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองเตย หมู่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี”

🔎🔎วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายวิทยา เข็มอุทา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายเบญวัฒน์ ในนิกุล พัฒนาการอำเภอนาดี นางลัดดาวัลย์ คชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวพัชรพร จิรแพศยสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองเตย หมู่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

📍 ณ ศาลาประชาคม บ้านคลองเตย หมู่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี

🌿โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองเตย ร่วมประชุมในประเด็น ดังนี้

👉🏻 1.เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค และความต้องการให้ส่วนราชการสนับสนุน
👉🏻 2.เพื่อติดตามหนี้ค้างชำระของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองเตย และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ
👉🏻 3.เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านคลองเตย ให้ได้รับการชำระหนี้ค้างชำระส่งคืนตามสัญญา

(Visited 1 times, 1 visits today)