✨✨”พช.ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

🔎🔎วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางสุรพี โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

📍 ณ บริเวณโถงด้านหน้าชั้น ๑ อาคารศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด จังหวัดปราจีนบุรี

☑️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุปัจจัย และแนวทางการฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว และปลูกฝังมายาคติที่ถูกต้อง ภายใต้แนว่คิด “Re-spe-ct สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

(Visited 1 times, 1 visits today)