♦️♦️”พช.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ สาย ต. คลองหลวงเพ่ง – ปราจีนบุรี”

🔻🔻วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสุรพี โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางสาวชมชสร  ก่องนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ สาย ต. คลองหลวงเพ่ง – ปราจีนบุรี

 

📍 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

☑️โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบภาพรวมโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)