พช.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี และพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ นางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)