พช.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ

โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี
2.(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย อาหารเป็นยาจังหวัดปราจีนบุรี
3.แผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี (คัตเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570
4.การตรวจติดตามการพัฒนาเมืองสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2565 คณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการเขต 9
ในการนี้ นางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)