พช.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นางสวรรยา ฉ่ำสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนบริหารงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีวาระในการประชุมฯ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
2. แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
3. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
4. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เพิ่มเติม)
5. ผลการดำเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง�หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนา�บทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)
6. โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
7. การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเน้นย้ำของผู้บริหาร ดังนี้
– การบริหารหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงตามที่เป้าหมายที่กรมฯ กำหนด
ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมผ่าน TV พ.ช ครั้งนี้ด้วย
(Visited 1 times, 1 visits today)