พช.ปราจีนบุรี รับการพิจารณาการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยมีนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก

ในการนี้ นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี นำผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ที่ทำการโครงการเพิ่มกำลังการผลิตขนมไทย (เตี๋ยวปิ่นโตวัดบางแขยง) ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำเสนอผลงาน และข้อมูลการดำเนินงาน จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1) ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีมโหสถ
2) ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล/ตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
3) ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ ผลิตขนมไทย (เตี๋ยวปิ่นโตวัดบางแขยง) ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
การประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
(Visited 1 times, 1 visits today)