พช.ปราจีนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประธานในการประชุมการขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐ โดยมี นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้นที่ 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทประชารัฐในการชับเคลื่อนงานให้มีกิจกรรม โดยนำข้อคิดเห็นของ คสป. จังหวัดปราจีนบุรี ไปก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)