พช.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)) โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำแบบสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ.4) ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ จะต้องสรุปและรวบรวมเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และพัฒนากร

ในการนางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายวิทยา เข็มอุทา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)