พช. ปราจีนบุรีประชุมคณะกรรมการโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสุรพี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ระดับประเทศ ตลอดจนจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 แก่คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบออนไลน์

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจง พิจารณา ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตามหัวข้อวาระ ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนิน โครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด
2. หลักเกณฑ์การคัดสรรและการพิจารณาให้คะแนน
ในการนี้ ได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)