พช.ปราจีนบุรี ร่วมมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา และ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดปทุมวนาวาส ( วัดระเบาะไผ่ ) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เข้าร่วม

ในการนี้ นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปข้อมูลอำเภอ พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ได้กล่าวเน้นย้ำประเด็นสำคัญได้แก่ การกำจัดผักตบชวา การเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า ตลอดจนปัญหา PM ๒.๕ และขอความร่วมมือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน ที่ถึงแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังตัองยึดหลัก D-M-H-T-T และปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

จากนั้นได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส โดยแยกเป็นทุนเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ๒๐ ทุน ทุนมหาดไทย(กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์) ๑๐ ทุน ทุนพมจ. ๕๐ ทุน และทุนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๐ ทุน รวมถึงได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน ๑๐๐ ชุด

โดยนายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางปรินดา จันดาผล พัฒนาการอำเภอศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมีกำนันตำบลหนองโพรงเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเด็กที่ได้รับมอบทุนครั้งนี้เป็นเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนใน ๕ มิติ ตามระบบ TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)