การประชุมการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขตตรวจราชการที่ 9 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (session call) เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เขตตรวจราชการที่ 9 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (session call) เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ ตามประเด็นการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) การดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 5) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 6) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ 7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)