โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS สู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ หอประชุมอำเภอนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้ความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการตรวจแปลง เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)