การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบ 1. ผลการดำเนินงานในเรื่อง 1)การทำสัญญาและโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน 2)ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ 3) ลูกหนี้ค้างชำระ 4) แผนการติดตามหนี้ค้างชำระ 2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการฯรับทราบ และคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)