การประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี สาระสำคัญประกอบด้วยการรายงานผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2562 , การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2563 , การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน , โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี , การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง , กองทุนแม่ของแผ่นดิน , โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 , โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การเบิก-จ่ายงบประมาณ ผลการสั่งจองเหรียญพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  และอื่น ๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)