วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  จังหวัดปราจีนบุรี  ณ  อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ตำบล

หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านวิชาการ

โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน  และหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  ภาครัฐ

ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชน พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อให้ ป.ป.ช.

ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

2564) เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้ แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

(Visited 1 times, 1 visits today)