พิธีเปิดโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายวรพจน์

แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ณ  ฮิลไซต์ คันทรีโฮม  กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอ

กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 110 คน  ประกอบด้วยลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี 2556 – 2559 จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

จำนวน  7 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 3 คน  ในการนี้  นางบุญทิวา วรรณประเวศ  พัฒนาการจังหวัด

ปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)