โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “นโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน , สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน และบทบาท/ภารกิจของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอในการสนับสนุนส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน : กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 63 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก 7 อำเภอ จำนวน 56 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 7 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)