การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบหมายให้นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 201(พานหิน)ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางบุญทิวา  วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รายงานสาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ 1. เรื่องเพื่อทราบ 1) การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2)การจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน 3) การติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2556-2562 4) ลูกหนี้ที่จะหมดอายุความ ในปี 2563 5) การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ และ 6) การขอปลดหนี้ค้างชำระ/ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ 2.เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ 1) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 5,345,900 บาท และ 2) ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 218,255 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)