การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี (กพสจ.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางกัญชลี  ช่วงโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี (กพสจ.ปราจีนบุรี) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 คน โดยพิจารณาจากสตรีที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) เสนอมา จำนวน 7 คน จาก 7 อำเภอ ปรากฏว่า นางสุภาภรณ์ ทองเอม สตรีของอำเภอบ้านสร้าง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน  ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัล  ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ต่อไป ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)