การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี สาระสำคัญประกอบด้วย 1) ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่มติ ครม.(รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP จากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ) ,ข้อสั่งการในการประชุม ครม.สัญจร  , โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 และ 2 , โครงการ “นักการตลาดเพื่อสังคม” , โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด , การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 , กรมฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) เรื่อง การส่งเสริมการนวดแผนไทยในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี , การจัดทำศูนย์กระจายสินค้า OTOP และแนวทางการทำงานในพื้นที่ภาคใต้) 2) รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 3) ซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพรางก่อน 4) รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2562 5) หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาการอำเภอ พัฒนากรระหว่างประจำการ 6) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(SE) 7) พรบ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562 8) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 9) ร่างตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในอดีตและเป้าหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 10) โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน และ 11) ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)