ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น . นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางกัญชลี ช่วงโชติ เป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุม ประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 , แนวทางในการทำงาน ปี 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 5,345,900 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ 218,250 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)