ประชุมเพื่อตรวจติดตามตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประชุมเพื่อตรวจติดตามตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ในประเด็น 1) การทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน,ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัด กพร./งบประมาณ/ผลการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการบริหารจัดการงาน คน และงบประมาณ ว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร หากประสบผลสำเร็จให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในปีต่อไป แต่ถ้ามีปัญหา/อุปสรรคให้หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็น “การเหลียวหลัง” 2) นโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินการในเรื่องการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง , การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 , ระบบการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน,คลังสมอง,การหาแนวร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการงาน คน และงบประมาณ ประจำปี 2563 เป็น “การแลหน้า” เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการตรวจราชการด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)