“การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) (ทดแทน อสพ. ลาออกหรือสละสิทธิ์)”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ  พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน-ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร  “การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) (ทดแทน อสพ. ลาออกหรือสละสิทธิ์)” ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  กลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) จังหวัดปราจีนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาพัฒนา(อสพ.) มีความรู้ มีความสามารถทางวิชาการ ทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สร้างสัมมาชีพชุมชน และพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้าน ตำบล

(Visited 1 times, 1 visits today)