โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 – 29 กันยายน 2563 นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  บรรยายพิเศษ “การทำงาน พช.ในยุคปัจจุบัน” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ภัตตาคารแสนสว่างใจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงาน “บ้านสะนำ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตัวอย่าง 1 ใน 50 หมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมการพัฒนาชุมชน  เนื่องจากมีแนวทางการพัฒนาทางด้านท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่า มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีต้นเลียงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ยักษ์ขนาดใหญ่  สูง 53 เมตร ขนาด 40 คนโอบ มีต้นไม้จำนวนมาก เช่น ต้นหมาก ต้นยางน่อง ต้นมะกอก และอื่น ๆ ขึ้นอยู่ทำให้มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชน มาดื่มด่ำกับวิถีชีวิต ธรรมชาติ และเสน่ห์ของลาวครั่งที่ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่ และศูนย์ทอผ้าบ้านผาทั่ง เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแข้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งเป็นศูนย์ทอผ้าของกลุ่มทอผ้า บ้านผาทั่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รวมกันตั้งแต่ปี 2538 และในปี 2545 ได้จัดตั้ง “ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง” ขึ้นมา เพื่อรวบรวมผ้าทอซึ่งเป็นผลงานของชาวบ้านมาจัดจำหน่าย โดยผ้าทอผาทั่งเป็นผ้าทอลายโบราณที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาว โดยสืบทอดกันมานับร้อยปี

(Visited 1 times, 1 visits today)