การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการฯ รวม 30 คน โดย นางสาววิจิตร  หลงชิน นักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมฯ และรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และนำเสนอวาระการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการ (คสป.) ให้เป็นปัจจุบัน  และการพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C จังหวัดปราจีนบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)