คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวทางการควบคุมภายในการปฏิบัติงาน การเงิน การคลัง และการพัสดุ

คู่มือวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คู่มือประชารัฐ

คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

คู่มือการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

หนังสือสั่งการ/คู่มือโคก หนอง นา โมเดล

คู่มือการดำเนินงานกองทุนชุมชน ฉบับย่อ

คู่มือการดำเนินงานกองทุนชุมชน ฉบับเต็ม

คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนในกรมการพัฒนาชุมชน

แนวทางการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

คู่มือระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

คู่มือบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564

คู่มือบริหารการจัดเก็บช้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564

 

(Visited 1 times, 1 visits today)