การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) โดยให้จังหวัดดำเนินการเชื่อมโยงจำหน่ายOTOP ในเว็บไซต์  www.otoptoday.com และการสำรวจผลกระทบความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน , หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)