กิจกรรม Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 – COVID 19) ในกิจกรรม Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน   ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่ระบาด และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสารักษาดินแดน และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ทั้ง 7 อำเภอ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการ Big Cleaning Day เป็นประจำในทุก ๆ วันอังคาร ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)