การฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ประจำปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสุรพี  โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล(Conference) และทีวี พช. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนและขยายผลการพัฒนาทักษะความรู้จากการใช้เครื่องมือ (Tool)ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ  กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี รวม 9 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)