การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time ผ่านระบบ TV Conference

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.   นางสาววิจิตร  หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time ผ่านระบบ TV Conference  ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) เพื่อสร้างความเข้าใจในการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สั่งการไว้ในคราวการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยให้จัดทำระบบการรายงานบนมือถือผ่านระบบ Online Real Time  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายงาน  ลดการใช้กระดาษ  สามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกที่ และที่สำคัญเป็นข้อมูล Big Data ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รายงานถึงอธิบดีฯ โดยตรง ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายนิวัฒน์ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)