การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด รวมทั้งการพัฒนากลุ่มอาชีพตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน  สาระสำคัญจากการประชุม ประกอบด้วย 1. การทบทวนภารกิจของแต่และภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 2. ร่วมกันพิจารณากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11 กลุ่ม ที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สำหรับจับคู่ธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ (๔ ร โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม และร้านอาหาร) และ 3. ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทประชารัฐปราจีนบุรี  ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ได้แก่ จำนวนผู้ประกอบการ ปริมาณการผลิต คุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับใด ตรงกับความต้องการของตลาดหรือไม่ ให้จัดทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจในการเข้าไปส่งเสริม รวมทั้งใช้แนวทางการส่งเสริมการขาย โดยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน สินค้าที่ผลิตไม่จำเป็นต้องเน้นผลิตจำนวนมาก แต่เน้นตลาด Local trade ขายสินค้าที่เป็น Premium มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นตลาดหัวปลี เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)