การประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานในการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี สาระสำคัญประกอบด้วย   การรายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2563 , การจัดทำแผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 , การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  ,  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ,  การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ ประจำปี 2563 , โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 256ทบทวนนโยบาย CIO , การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน , การเบิก-จ่ายงบประมาณ , การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงานพัสดุ และอื่น ๆ เพื่อทราบ และนำไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)