โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) : กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการ

ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)  : กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ ณ ห้องสัมมนา

3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นางสุรพี โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอ

องค์ความรู้ เรื่อง โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำเร็จของ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” หลักการสร้างสัมมาชีพชุมชนจังหวัด

ปราจีนบุรี   เข้าประกวดองค์ความรู้ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชนระดับหน่วยงาน    และช่วงบ่ายคณะกรรมการประกวดบู้ท

การจัดการความรู้ ได้ลงเยี่ยมชมให้คะแนนบู้ทของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ในบริเวณลานเอนกประสงค์

ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)