พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในพิธีมอบรางวัล

เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาส “วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน” เพื่อสร้างขวัญ

กำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ที่มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่น เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีได้รับ 5 รางวัล ดังนี้
1)รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : นางกอร์ปศิลป์ พัทมุข พอ.บ้านสร้าง

2)รางวัลข้าราชการดีเด่น ประเภทหัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แก่ นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการความรู้ประเภทองค์กร : โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสำเร็จของ “ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน”

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการความรู้ประเภทบุคคล”คนสำราญ งานสำเร็จ” ของนายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้า

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

5)รางวัลชมเชยการจัดบูธแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ : โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)