การประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุน สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการ

แทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุน สำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน / กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออก 2 / จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม และจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำเดือนกันยายน 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)