การประชุมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการ

แทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

ครั้งที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อ

รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน / กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 /

จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)