การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมประชาบดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสุรพี  โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุม โดยรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ว่า ได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้รับเงินบริจาค จำนวน 258,835 บาท และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปราจีนบุรี อนุมัติเงินทุนอุปการะให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส มีปัญหาครอบครัว(พ่อแม่หย่าร้าง อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย) จำนวน 287 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 344,400 บาท และกองทุนพัฒนาเด็กฯ จากส่วนกลาง ได้จัดสรรเงินทุนอุปการะให้เด็กยากจน และด้อยโอกาศ จำนวน 25 กองทุน ๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ดังนั้น เด็กที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 312 กองทุน เป็นเงิน 374,400 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)