โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce กิจกรรมบริหารจัดการเว็บไซด์ E-Commerce ของจังหวัดให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ www.otoptoday.com

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบแนวทางการดำเนินงานการเชื่ิอมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E – Commerce ระดับจังหวัด(เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน) จำนวน 16 คน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อให้เพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ผลิตผู้ประกอบการมีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce

(Visited 1 times, 1 visits today)