การประชุมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการ

จังหวัดปราจีนบุรี   ประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย  พัฒนาการอำเภอ  และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน

กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี   เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน

พัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำเดือนสิงหาคม 2562 สาระสำคัญ ประกอบ

ด้วยการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , การดำเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รอบที่ 2/2562 , การจัดนิทรรศการตลาดนัดความรู้กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 , การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ

ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2

และอื่น ๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)