การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.  นายพิบูลย์   หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการ

ขอผ่อนชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดปราจีนบุรี  ประเภทเงินอุดหนุน  ณ  ห้องประชุม 201 (พานหิน)  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี   ในการนี้

นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย

ให้นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ อกส.จ.ปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)