การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายสมชาย  ชำนิ  ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (12 คณะ ประกอบด้วย D 1 – D 6 และ E 1 – E6) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) การส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E –commerce รวมถึง การจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ในการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย ปี 2562 (การเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม แปรรูป 5 กลุ่ม และท่องเที่ยว 8 ชุมชน)ในการนี้ นางสาววิจิตร หลงชิน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)